අපගේ සහතික

පරීක්ෂණ වාර්තාව සහ ද්‍රව්‍යමය වාර්තාව හැරුණු විට, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඉල්ලීම් වන ISO 9001, PED CE, EAC, API 607, API 6D, API 6A සහ යනාදිය මත අපට වාර්තා සැපයිය හැකිය.

zheng

API

API 6FA

API 6FA

API6FA

API6FA

API624

API6FA

19001

19001

28001

28001

ABS

ඒබීඑස්

ATEX Certificate

ATEX සහතිකය

FM Certificate

CEFM සහතිකය

ISO Certificate

ISO සහතිකය

HPO Certificate

HPO සහතිකය

ISO 15848-1 1-4

ISO 15848-1 1-4

ISO 15848-1 1-8

ISO 15848-1 1-8

OHSAS18001 Certificate

OHSAS18001 සහතිකය

SIRA Certificate

සිරා සහතිකය

WRAS Certificate

WRAS සහතිකය

24001

24001

API

ක්‍රි.ව